W ramach drugiego naboru wsparciem finansowym zostanie objętych 107 uczniów, którzy spełniają kryteria:
a) są uczniami szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego;
b) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyniosła minimum 4,75;
na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskali minimum 2 oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
c)dochód w rodzinie ucznia za miniony rok kalendarzowy nie przekracza 1078,00 netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1246,00 netto);
d) wraz z wnioskiem złożą wszystkie niezbędne załączniki.

Zasady Rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów okresla Regulamin Stypendialny. Dostępny na stronie: www.efs.wup.poznan.pl (zakładka- Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.