Zarządzenie Nr 15 / 2020

Zarządzenie Nr 15 / 2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: Regulaminu określającego zasady funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 

Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących od dnia 1 września 2020 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.)

      Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi (zwanej dalej: szkołą) podjęto następujące działania:

 1. przy wejściu głównym umieszczono numery do właściwych miejscowo: powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych,
 2. do szkoły można wejść dostępnymi wejściami tj.: wejście główne, wejście ze szczytu bloku A, wejście ze szczytu bloku C, wejście boczne bloku B, zachowując minimum 1,5 metrowy odstęp, udostępniając wejścia następującym rocznikom:

- wejście ze szczytu bloku A – klasy pierwsze

- wejście boczne do bloku B – klasy drugie po SP oprócz klasy 2b1

- wejście ze szczytu bloku C – klasy drugie po gimnazjum i klasa 2b1

- wejście główne – klasy trzecie

 1. szkołę podzielono na sektory, w których obowiązuje nakaz poruszania tj.:

- klasy pierwsze – blok A

- klasy drugie po SP oprócz klasy 2b1– blok B

- klasy drugie po gimnazjum i klasa 2b1 – blok C

- klasy trzecie – blok E

 1. taka organizacja pracy i jej koordynacja umożliwi zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły,
 2. dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły zapewnione zostały środki do dezynfekcji rąk o minimalnej zawartości alkoholu 60 % . Środki dostępne są: przy wejściach do budynku, przy wejściach do sal lekcyjnych, w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych i innych, środki te są na bieżąco uzupełniane,
 3. przy każdym wejściu do szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego, do przestrzegania których zobowiązana jest każda osoba wchodząca na teren szkoły,
 4. w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zostały wywieszone instrukcje dotyczące: mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje do dezynfekcji,
 5. przy pomieszczeniach: sekretariatu, księgowości, kadr, biblioteki, sanitarno-higienicznych, gabinetów: dyrektora, wicedyrektorów, doradcy zawodowego i koordynatora Matury Międzynarodowej umieszczone zostały informacje o ilości osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu,
 6. w pomieszczeniach: biblioteki, sekretariatu, księgowości, kadr oraz gabinetów umieszczono oznakowanie na podłodze – tzw. linię bezpiecznego kontaktu dla interesanta,
 7. ograniczono przebywanie w szkole osób z zewnątrz do osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których obowiązuje stosowanie na terenie szkoły środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 8. poręcze, klamki, włączniki, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiatury, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków są dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia z zachowaniem przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzegając czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji (do dezynfekowania powierzchni dotykowych wspólnych zostali wyznaczeni pracownicy obsługi),
 9. urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco dezynfekowane i czyszczone z użyciem detergentu,
 10. codzienne monitorowane są prace porządkowe w salach, w których odbywają się zajęcia, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i ciągach komunikacyjnych,
 11. umożliwiono, na polecenie dyrektora szkoły, osobom upoważnionym dokonywanie kontrolnego pomiaru temperatury ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego (szkolny termometr bezdotykowy dezynfekuje się po użyciu w każdej grupie),
 12. wyłączono źródełko wody pitnej i zapewniono uczniom możliwość korzystania z innych dystrybutorów,
 13. wyznaczono pomieszczenie tj.: P1 w bloku A, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób,
 14. w każdym bloku lekcyjnym umieszczono specjalnie oznakowane pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic ochronnych,
 15. osoby bezpośrednio obsługujące interesantów mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 16. w szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których obowiązuje stosowanie na terenie szkoły środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

§ 2

Ustalono następujące wytyczne dla uczniów:

 1. uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły nie mogą mieć objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, temperatury itp.,
 2. do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub są w izolacji w warunkach domowych,
 3. w drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
 4. każdy uczeń ma obowiązek systematycznie uaktualniać dane kontaktowe dotyczące jego i jego rodziców ( adres, nr telefonu, email) u wychowawcy klasy,
 5. uczniowie mają prawo do noszenia osłony nos i ust oraz rękawic ochronnych w salach lekcyjnych,
 6. zaleca się noszenia osłony nosa i ust w częściach wspólnych szkoły,
 7. uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawic ochronnych podczas zajęć laboratoryjnych z biologii, chemii i fizyki oraz na lekcjach informatyki,
 8. przy przemieszczaniu się uczniowie zachowują bezpieczną odległość od innych osób,
 9. zaleca się uczniom zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
 10. uczniowie regularnie, często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, osuszone ręce dezynfekują środkiem na bazie alkoholu, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
 11. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 12. należy unikać dotykania okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 13. należy czytać wszystkie informacje znajdujące się na drzwiach poszczególnych pomieszczeń i stosować się do wszystkich umieszczonych tam zaleceń,
 14. uczniowie nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów do szkoły,
 15. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, torbie lub we własnej szafce,
 16. uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 17. uczniowie mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu podczas przerw w wyznaczonych przez szkołę sektorach,
 18. w przypadku, gdy rodzice uczniów przebywają na kwarantannie dopuszcza się uczestnictwo w zebraniach z rodzicami online,
 19. uczniowie nie mogą parkować samochodów i motocykli na parkingu przy boisku szkolnym,
 20. uczniowie klas pierwszych i trzecich rowery zabezpieczają przed głównych wejściem do szkoły, uczniowie klas drugich przy boisku szkolnym, zachowując bezpieczną odległość,
 21. sprawy w sekretariacie uczniowie załatwiają drogą online lub za pośrednictwem wychowawcy klasy,
 22. każdego dnia, podczas zajęć lekcyjnych, uczniowie będą mieli losowo mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika szkoły,
 23. zasady korzystania z pomocy pedagoga szkolnego określają odrębne procedury,
 24. zasady korzystania z pomocy doradcy zawodowego określają odrębne procedury,
 25. zasady korzystania z pomocy koordynatora Matury Międzynarodowej określają odrębne procedury,
 26. zasady prowadzenia zajęć wychowania fizycznego określają odrębne procedury,
 27. zawieszenie zajęć w przypadku wykrycia zakażenia COVID-19 określają odrębne procedury.

§ 3

Ustalono następujące wytyczne dla nauczycieli:

 1. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
 2. wskazane jest noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych (w szczególności przy przemieszczaniu się, w przypadku braku osłony ust i nosa, należy zachować bezpieczną odległość od innych osób),
 3. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, osuszone ręce dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
 4. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 5. unikać dotykania okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 6. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy,
 7. wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 8. podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
 9. dopuszcza się prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu, po wcześniejszym umieszczeniu informacji w rejestrze wyjść grupowych – dotyczy wyjścia nauczyciela uczącego daną klasę bądź grupę,
 10. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość,
 11. zapewnić szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia z wykorzystywaniem głównie technik komunikacji na odległość, aktualizować dane kontaktowe (numer kontaktowy, adres e-mail) rodziców i opiekunów ucznia przy każdorazowej ich zmianie,
 12. przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować,
 13. zaleca się nauczycielom pracę w założonej przyłbicy bądź w maseczce i w założonych rękawiczkach ochronnych,
 14. należy respektować prawo ucznia do noszenia osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych w salach, częściach wspólnych, podczas przerw na terenie szkoły, przyjmując jednocześnie, że jest to wyłącznie uprawnienie z osobna każdego ucznia a nie obowiązek, który można egzekwować. Wyjątek stanowią lekcje informatyki i zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii i fizyki, podczas których każdy uczeń ma obowiązek zakładania rękawic ochronnych i zakrywania ust i nosa.
 15. w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tj.: P1 blok A zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, rekomendując własny środek transportu,
 16. zaleca się korzystanie z platform edukacyjnych Zoom i Classroom,
 17. zebrania rad pedagogicznych odbywać się będę stacjonarnie, hybrydowo bądź online,
 18. zebrania z rodzicami odbywać się będą w trybie stacjonarnym, a u uzasadnionych przypadkach online,
 19. zaleca się przeprowadzanie zajęć nauczania indywidualnego w trybie online,
 20. zaleca się prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (kół naukowych, warsztatów, i itp.) w trybie online a stacjonarnie tylko na jednym poziomie nauczania,
 21. zaleca się prowadzenie zajęć w ramach indywidualnych programów nauczania w trybie online,
 22. zaleca się prowadzenie prac klasowych i sprawdzianów w trybie stacjonarnym,
 23. zawieszenie zajęć w przypadku wykrycia zakażenia COVID-19 określają odrębne procedury.

                                                                                                                                         § 4

W szkole obowiązują następujące zasady kontaktu z pedagogiem szkolnym:

 1. uczeń zgłasza za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub wychowawcy potrzebę skontaktowania się z pedagogiem,
 2. pedagog najpóźniej w następnym dniu udziela informacji zwrotnej na temat możliwego terminu spotkania,
 3. umówiony na spotkanie czeka przed salą na pedagoga i z nim (po rozpoczęciu lekcji, gdy korytarze są puste) przechodzi do gabinetu,
 4. w sytuacjach pilnych uczeń prosi nauczyciela, by zawiadomił pedagoga o potrzebie spotkania się ucznia/uczniów,
 5. w szczególnych sytuacjach dopuszcza się spotkania z pedagogiem kilkuosobowych grup uczniów, którzy przebywają w ramach tego samego sektora szkoły z zachowaniem warunków bezpieczeństwa,
 6. po rozmowie z uczniem gabinet pedagoga jest wietrzony,
 7. dopuszcza się komunikację ucznia z pedagogiem z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (w godzinach jego pracy). Zgłoszenie potrzeby spotkania online odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 8. rodzice potrzebę spotkania się z pedagogiem zgłaszają za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod numerem 65 5268485 wew. 24.

                                                       § 5

W szkole obowiązują następujące zasady kontaktu z doradcą zawodowym:

 1. uczeń zgłasza za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub wychowawcy potrzebę skontaktowania się z doradcą zawodowym,
 2. doradca zawodowy najpóźniej w następnym dniu udziela informacji zwrotnej na temat możliwego terminu spotkania,
 3. umówiony na spotkanie czeka przed salą 15 B na doradcę i z nim (po rozpoczęciu lekcji, gdy korytarze są puste) przechodzi do gabinetu,
 4. w sytuacjach pilnych uczeń prosi nauczyciela, by zawiadomił doradcę zawodowego o potrzebie spotkania się ucznia/uczniów,
 5. w szczególnych sytuacjach dopuszcza się spotkania z doradcą zawodowym kilkuosobowych grup uczniów, którzy przebywają w ramach tego samego sektora szkoły z zachowaniem warunków bezpieczeństwa,
 6. po rozmowie z uczniem gabinet doradcy zawodowego jest wietrzony,
 7. dopuszcza się komunikację ucznia z doradcą zawodowym z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (w godzinach jego pracy). Zgłoszenie potrzeby spotkania online odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 8. rodzice potrzebę spotkania się z doradcą zawodowym zgłaszają za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod numerem 65 5268485.

 

                                                                                                                              § 6

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-CoV-2 DOTYCZĄCE KONTAKTU UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I OSÓB POSTRONNYCH Z KOORDYNATORKĄ PROGRAMU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W II LO W LESZNIE:

1) kontakt z koordynatorką programu Matury Międzynarodowej powinien odbywać się drogą elektroniczną za pomocą dziennika Librus lub poczty elektronicznej. Adres mailowy do kontaktu z koordynatorką: pkjola@iilo.leszno.pl,

2) dopuszcza się komunikację ucznia z koordynatorką z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (w godzinach jej pracy). Zgłoszenie potrzeby spotkania online odbywa się za pośrednictwem dziennika Librus lub poczty elektronicznej,

3) w przypadku potrzeby osobistego kontaktu, należy zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej lub dziennika Librus i tą drogą umówić się na spotkanie,

4) gabinet koordynatorki znajduje się na pierwszym piętrze budynku B, pok. 14B,

5) rodzice uczniów oraz osoby postronne wchodzą do budynku B wejściem bocznym od ul. Machnikowskiego,

6) uczniowie oczekują w sali lekcyjnej na przyjście koordynatorki i wraz z nią udają się do jej gabinetu. Przejście przez szkołę może odbywać się tylko w czasie lekcji, gdy w częściach wspólnych szkoły nie przebywają inni uczniowie. Podczas przejścia uczeń i koordynatorka są zobowiązani stosować indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę) oraz dystans społeczny min. 1,5 m,

7) przed wejściem do gabinetu koordynatorki każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować dłonie,

8) podczas kontaktu należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m i stosować indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę),

9) w szczególnych sytuacjach dopuszcza się spotkania z koordynatorką grup uczniów, którzy przebywają w ramach tego samego sektora szkoły z zachowaniem warunków bezpieczeństwa,

10) po spotkaniu gabinet koordynatorki jest wietrzony,

11) procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. i obowiązuje do odwołania,

12) procedura może być modyfikowana,

13) procedura zostanie przesłana jako wiadomość do uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz udostępniona na stronie internetowej szkoły,

14) o wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

                                                                                                                                             § 7

 

Procedury organizacji zajęć wychowania fizycznego w reżimie sanitarnym w roku szkolnym:

1) uczniowie na lekcję wychowania fizycznego do bloku sportowego D przychodzą od strony boiska sportowego „ORLIK” w okryciach wierzchnich,

2) z zachowaniem dystansu społecznego (min. 1,5 m) uczniowie czekają na zewnątrz na nauczyciela prowadzącego lekcję,

3) uczniom wchodzącym do bloku sportowego D wraz z nauczycielem zaleca się założenie maseczki na nos i usta,

4) przy wejściu do bloku sportowego D znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązany jest skorzystać każdy uczeń wchodzący do szkoły,

5) nauczyciel przydziela uczniom szatnię, do której wchodzą uczniowie tylko jednej grupy ćwiczebnej,

6) uczniowie wychodzą z szatni na salę gimnastyczną tylko z nauczycielem z zachowaniem dystansu społecznego min.1,5m,

7) w dużej sali gimnastycznej mogą przebywać tylko dwie grupy ćwiczebne tego samego poziomu klas. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie tych grup nie mogą się mieszać,

8) po każdej lekcji wietrzone będą sale sportowe i szatnie i w miarę możliwości dezynfekowane,

9) w miarę możliwości okna i drzwi w bloku sportowym powinny być otwarte,

10) podczas zajęć nauczyciele będą mogli być wyposażeni w maseczki zakrywające nos i usta oraz rękawiczki jednorazowego użytku,

11) w momencie wyjścia grupy uczniów wraz z nauczycielem poza teren szkoły uczniowie pozostawiają torby w szatni wskazanej przez nauczyciela (przed wejściem do szatni w celu pozostawienia torby uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, zaleca się też zakrycie ust i nosa),

12) lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą w miarę możliwości oraz warunków pogodowych na świeżym powietrzu na przyszkolnych boiskach sportowych oraz miejscach do uprawiania aktywności ruchowej poza szkołą np. stadion LA ,

13) lekcje z wychowania fizycznego będą prowadzone z maksymalnym ograniczeniem gier zespołowych (z wyłączeniem zadań ”gra właściwa”) i zadań ruchowych, gdzie występuje aktywny kontakt ze współćwiczącym,

14) na lekcjach wychowania fizycznego preferowane będą zadania indywidualne z LA, LA terenowej, nordic walking, tańców, indywidualnych ćwiczeń gimnastycznych, elementów indywidualnej techniki gier zespołowych, rekreacji ruchowej, edukacji zdrowotnej (z zaleceniem zachowania dystansu społecznego min 1,5 m),

15) lekcje edukacji zdrowotnej będą mogły być prowadzone w sali lekcyjnej (wcześniej wyznaczonej w planie),

16) po lekcji wychowania fizycznego w bloku sportowym D uczniowie bezzwłocznie udają się do szatni wraz z nauczycielem, który otwiera im drzwi,

17) po każdej lekcji wychowania fizycznego, drobny sprzęt sportowy używany na lekcji będzie dezynfekowany, a sale i szatnie wietrzone,

18) uczniowie zobowiązani są po lekcji umyć ręce,

19) uczniowie z bloku sportowego D wychodzą od strony „Orlik” dezynfekując ręce i zachowując dystans (min.1,5 m).

W przypadku zaobserwowania u ucznia lub zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączka, kaszel, należy powiadomić pielęgniarkę, która odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu tj.: P1 blok A zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

§ 8

Ustalono następujące wytyczne dla pozostałych pracowników administracji i obsługi szkoły:

1) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

2) podczas wykonywania pracy wskazane jest noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych, obowiązek nakrywania ust i nosa dotyczy osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania,

3) przy przemieszczaniu się zachowują bezpieczną odległość od innych osób,

4) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, osuszone ręce dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

5) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

6) starać się nie dotykać okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

7) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak słuchawka telefonu, klawiatura, myszka, włącznik świateł czy biurka,

8) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,

9) regularnie wietrzyć pomieszczenia (części wspólne w tym korytarze, pracownicy obsługi wietrzą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć),

10) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość,

11) w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tj.: P1 zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, rekomendując własny środek transportu,

12)pracownicy administracji i obsługi, oraz personel kuchenny powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami,

                                                                                                                                          § 9

 

Obowiązują następujące procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem:

 1. do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
 2. w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia,
 3. wyznaczono i przygotowano m.in. wyposażając je w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie tj.:P1, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych,
 4. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, przeprowadzić gruntowne sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 6. w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,
 7. zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę                                                                                                                                                                                                                    § 10

W szkole funkcjonują następujące zasady biblioteki szkolnej:

 1. biblioteka szkolna jest czynna dla użytkowników w godzinach 9.00-14.00. Czytelnie, pracownia językowa oraz multimedialna pozostają nieczynne,
 2. postępowanie dotyczące wypożyczania zbiorów biblioteki szkolnej:

- użytkownik biblioteki szkolnej ma możliwość wypożyczenia książek wyłącznie po ich wcześniejszym zamówieniu oraz uzgodnieniu terminu i sposobu ich odbioru,

- książki można zamawiać wysyłając wiadomość do nauczyciela bibliotekarza poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie w godzinach pracy biblioteki pod numerem telefonu 65 526 84 85 wewnętrzny 36. W informacji zwrotnej użytkownik otrzyma termin oraz miejsce odbioru zamówionych zbiorów,

- odbiór zamówionych książek odbywa się w wypożyczalni biblioteki szkolnej lub w wyznaczonych salach, - po wejściu do wypożyczalni należy zdezynfekować ręce oraz posiadać osłonę nosa i ust.

- w bibliotece może przebywać dwóch użytkowników oraz nauczyciel bibliotekarz.

- należy zachować odstęp min. 1,5 m od innych osób,

 1. postępowanie dotyczące zwrotu zbiorów biblioteki szkolnej:

- użytkownik biblioteki szkolnej ma możliwość zwrotu wypożyczonych materiałów wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie pod numerem 65 526 84 85 wewnętrzny 36,

- zwrot wypożyczonych z biblioteki szkolnej materiałów odbywa się w wypożyczalni lub wyznaczonych salach,

- przy wejściu do wypożyczalni dezynfekujemy ręce oraz posiadamy osłonę nosa i twarzy,

- zgłaszamy nauczycielowi bibliotekarzowi zamiar zwrotu wypożyczonych materiałów i odkładamy je w wyznaczonym miejscu,

- nauczyciel bibliotekarz dokonuje spisu zwróconych zbiorów oraz oznacza je bieżącą datą,

- zwrócone do biblioteki szkolnej materiały podlegają 2-dniowej kwarantannie.

- przy oddawaniu zbiorów może przebywać wyłącznie jeden użytkownik oraz nauczyciel bibliotekarz,

- należy zachować odstęp min. 1,5 m od innych osób,

 

 1. w przypadku pytań lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów księgozbioru biblioteki szkolnej należy kontaktować się telefonicznie 65 526 84 85 wew. 36 lub poprzez dziennik elektroniczny.

                                                                                                                                                        § 11

1)we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowani

ustalono czas pracywedług następującego harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

2) wprowadza się następujące zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej: do gabinetu należy wchodzić pojedynczo, zakładać maseczkę lub przyłbicę osłaniającą usta i nos, a po wejściu i przy wyjściu z gabinetu zdezynfekować ręce,

3) każdego dnia pielęgniarka będzie wybiórczo mierzyła temperaturę w oddziałach klasowych.

§ 12

 1. Nauczyciele świetlicy przejmują opiekę nad uczniami w salach lekcyjnych w razie nieobecności nauczyciela prowadzącego.

 

§ 13

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. przed wejściem do stołówki uczeń dezynfekuje dłonie,
 2. obowiązkowo należy zachować dystans bezpiecznej odległości – minimum 1,5m,
 3. stołówka jest podzielona na dwie części, aby uczniowie uczący się w dwóch różnych blokach nie spotykali się ze sobą,
 4. wskazane jest, aby przy jednym stoliku posiłki spożywali uczniowie z tej samej klasy.
 5. obiady wydawane będą:
 • po 5 lekcji dla uczniów, którzy mają lekcje w bloku B, klasy drugie po SP (wejście do stołówki od bloku B) i C- klasy drugie po gimnazjum (wejście do stołówki od strony boiska)
 • po 6 lekcji dla uczniów , którzy mają lekcje w bloku A – klasy pierwsze (wejście do stołówki od bloku B) i E- klasy trzecie (wejście do stołówki od strony boiska)
 1. w miejscu wyznaczonym w jadalni pracownik stołówki wydaje obiad uczniom w naczyniach wielorazowych, wykłada je na zdezynfekowane miejsce,
 2. po zakończeniu jedzenia, uczeń odkłada naczynia i sztućce w wyznaczonym miejscu ,
 3. po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi stołówki myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów,
 4. naczynia wielorazowe są wyparzane w temperaturze minimum 60°C.

§ 14

 

1. Zarządzenie jest dostępne pod adresem szkoły www. kopernik-leszno.pl miejscu ogólnie dostępnym w szkole - tablicy ogłoszeń przed sekretariatem oraz zostanie udostępnione użytkownikom dziennika elektronicznego.

2. W przypadku pytań lub wyjaśnienia spraw związanych z regulaminem funkcjonowania szkoły możliwy jest kontakt telefoniczny w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 65 526 84 85 lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.